Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Przedstawicieli 2023 Kliknij

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2022-05-26

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22  ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 16 30 w pierwszym terminie oraz w dniu 22 czerwca 2022r. o godz. 17 00  w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”.
8. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. Złożenie do Komisji Skrutacyjnej:
  a) oświadczeń członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję;
  b) oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
  Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną:
  a) indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję;
  b) indywidualnej oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2026.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2021.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego w roku 2021.
11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach w roku 2021.
13. Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
14. Przedstawienie przez Zarząd projektu dokumentu: Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2025.
15. Dyskusja.
16. Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję oraz o wynikach indywidulanej oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
17. Wybory Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022 – 2026.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Mazovia Bank Spółdzielczy może zaciągać.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Mazovia Banku w roku 2021.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
27. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
29. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021.
30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach w roku 2021.
31. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Kierunków rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2025.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego.
33. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku.
34. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
35. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022 - 2026.
37. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
38. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej proszeni są o wypełnienie przed rozpoczęciem Zebrania oświadczenia, wskazanego w projekcie dokumentu: „Polityka zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”. Formularze udostępnione na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, w zakładce: Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, dostępne są również w biurze Zarządu Banku. Kontakt pod nr tel.: 22 736 49 00).

 

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2024 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV