Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2021-05-27

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 16:30 w pierwszym terminie oraz w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu - Restauracji „PODZAMCZE" odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2020 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2020 r.
10. Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie przez Zarząd Banku projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku za 2020 r.
15. Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach oceny indywidualnej oraz kolegialnej Rady Nadzorczej Banku, dotyczącej odpowiedniości oraz kwalifikacji jej członków, zgodnie z obowiązującą w Banku Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku w roku 2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
22. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
23. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd
Mazovia Banku Spółdzielczego

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2022 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV