Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Grup Członkowskich Mazovia Banku Spółdzielczego  Kliknij

Informacja o rozliczeniu i umorzeniu subwencji PFR 1.0  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2020-07-07

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22  ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 16 30 w pierwszym terminie oraz w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 17 00  w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2019 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2019 r.
10. Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie przez Zarząd Banku projektu dokumentu: „Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2020 – 2022.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku za 2019 r.
15. Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach oceny indywidualnej oraz kolegialnej Rady Nadzorczej Banku, dotyczącej odpowiedniości oraz kwalifikacji jej członków, zgodnie z obowiązującą w Banku Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku w roku 2019.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu: „Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2020 – 2022.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Mazovia Banku Spółdzielczym”, która zastępuje obowiązującą w Banku „Procedurę dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”.
23. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
24. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

 

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2021 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV