Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 
Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2015-05-04

Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z §21 Statutu Banku Spółdzielczego, w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 1630 w pierwszym terminie oraz w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 1700 w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2014 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2014 r.
 11. Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2014 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku za 2014 r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze stanowiska w Mazovia Banku Spółdzielczym”.
 17. Zapoznanie się Zebrania Przedstawicieli z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej Banku dot. ich kwalifikacji zawodowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2014 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku w roku 2014. oraz wyników lustracji pełnej, wykonanej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku.
 24. Zgłaszanie kandydatur oraz prezentacja kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Banku w wyborach uzupełniających.
 25. Wybory uzupełniające na Członka Rady Nadzorczej Banku.
 26. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku w wyborach uzupełniających.
 28. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
 29. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne MAZOVIA Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2019 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV